Ê-kíp Trịnh Công Sơn – Em Và Trịnh: Không ai hiểu tất cả về Trịnh Công Sơn, kể cả gia đình của ông!

Leave a Reply